top of page

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. zastoupená Ing. Jindřichem Vinčálkem a Cechem podkovářů ČR z.s. , reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologockého podkování a úpravy kopyt, kterého může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, respektování, striktním dodržování a odborném využívání zásadních principů, jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky a kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny jedince a další...

Jak se stát podkovářem v ČR ?

V rámci Evropské unie vzniklo nové zařazení veškerých řemesel do kvalifikační soustavy. I v České republice byly v rámci Národní soustavy kvalifikací vytvořeny pro jednotlivá povolání kvalifikační a hodnotící standardy, na podkladě kterých vznikly i nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Doposud byl pracovně zařazen podkovář pouze okrajově do černého řemesla zemědělských a uměleckých kovářů. V nové zemědělské soustavě našlo povolání podkovář svoji kategorii a bylo ustanoveno jako samostatné povolání. V současné době je možné získat vzdělání podkováře několika  způsoby.

První možností je učební obor podkovář, což je vzdělávání mladých lidí. Rámcově vzdělávací program, který vznikl pro podkováře na základě vytvoření kvalifikačních a hodnotících standardů dosud nebyl uveden učňovským školstvím do provozu. Tento program teprve začíná být funkční, protože uvedené standardy pro výuku podkovářů jsou obsáhlé a zakončeny náročnou zkouškou. Učňovské školství pro podkováře tedy čeká náročná přestavba, aby vyhovělo požadavkům na moderního podkováře 21. století.

Druhým způsobem je systém celoživotního vzdělávání, systém, kterým se zabývá právě PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.. Uchazeč s dostatečným zájmem a praktickou zručností může individuálně nebo v podkovářských kursech nastudovat teorii podkovářského povolání, získat praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře a přihlásit se k jednotlivým profesním  zkouškám u autorizované osoby pro povolání podkovář.

Jak se přihlásit k výuce nebo zkouškám z profesních kvalifikací ?
  1. Přihlášení nových uchazečů do podkovářských kursů je možné pouze jednou ročně a to vždy v lednu daného roku.  Délka kursu je 24 měsíců.  Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie, praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit provozní praxí se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a dohody.

  2. Přihlášení uchazečů ke zkouškám s přípravnými generálkami je možné po dohodě přímo s jednatelem PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. panem Ing. Jindřichem Vinčálkem, který je zároveň Autorizovanou osobou. Tato příprava a zkoušky je vypisována jednou ročně, zpravidla v měsíci červnu daného roku.

  3. Přihlášení uchazečů přímo ke zkouškám je možné na základě vyplnění písemné přihlášky k Autorizované osobě.

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

  1. Jak dlouho trvá podkovářský kurs pro profesní   kvalifikaci 41-031-H Europodkovář: 

Podkovářský kurs pro základní profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář je dvouletý. Je rozdělen do 24 učebních seminářů. Každý měsíc je pořádán podkovářský kurs na dané téma dle učebního plánu. Uchazeči jsou nejprve s danou problematikou seznámeni v rámci teoretické výuky formou přednášky a prezentace doplněné řadou odborných fotografií a videí. V odpolední části semináře probíhá učební praxe, kde je řešení dané problematiky nejprve předvedeno instruktory odborného výcviku a poté si uchazeči své poznatky mohou vyzkoušet přímo v praxi. Uchazeč, který chce kurs dokonči kompletní, musí dále v průběhu kursu absolvovat minimálně 500 hodin provozní praxe pod vedením podkováře, který má platný živnostenský list a aktivně provozuje podkovářskou praxi. 

   2. Kde a jak probíhají podkovářské kursy ?

Podkovářské kursy probíhají v areálu Hřebčína v Měníku u Hradce Králové. Hřebčín poskytuje pro účely kursů učebnu pro prezentace a teoretickou výuku, podkovářskou dílnu pro výuku práce se železem na kovadlině a potřebný počet dospělých koní a hříbat k praktické učební praxi.

   3. Jak mohu kurs uhradit ?

Cena podkovářského kursu je 48.000,-Kč. Tuto cenu si uchazeč může uhradit vcelku před zahájením kursu nebo uzavřít vybraný splátkový kalendář (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční). Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem na účet PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. Tato cena nezahrnuje podkovářské zkoušky. 

   4. Co když se nemohu kursu v daném termínu zúčastnit ?

Kupujete si celý kurs, nelze vybrat a uhradit jednotlivé semináře. Pokud zameškáte seminář, můžete ho zdarma absolvovat s dalším ročníkem. Pro ukončení semináře je nutné absolvovat 80% hodinových dotací kursu. 

   5. Kdy mohu absolvovat podkovářskou zkoušku ?

O absolvování podkovářské zkoušky lze požádat příslušnou autorizovanou osobu kdykoliv. není podmínkou absolvovat podkovářský kurs, toto lze uchazeči pouze doporučit. Zkoušku pak absolvujete po dohodě s autorizovanou osobou v čase a místě, které určí.

 

Z devítileté zkušenosti s přípravou k náročným podkovářským zkouškám pořádáme po absolvování kursu ještě přípravný kurs ke zkouškám, kde probíhají tzv. generální zkoušky. Zde si uchazeči pod odborným vedením zkouší nanečisto splnit všechny podmínky zkoušky. 

   6. Jsem ze Slovenska, mohu absolvovat podkovářskou zkoušku ?

Pokud chcete složit zkoušku dle NSK 41-031-H Europodkovář v České republice, musíte k příslušné kvalifikaci absolvovat akreditovaný vzdělávací kurs v ČR.

bottom of page