PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. zastoupená Ing. Jindřichem Vinčálkem a Cechem podkovářů ČR z.s. , reprezentuje výuku a provedení zdravého fyziologockého podkování a úpravy kopyt, kterého může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, respektování, striktním dodržování a odborném využívání zásadních principů, jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky a kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny jedince a další...

Jak se stát podkovářem v ČR ?

V rámci Evropské unie vzniklo nové zařazení veškerých řemesel do kvalifikační soustavy. I v České republice byly v rámci Národní soustavy kvalifikací vytvořeny pro jednotlivá povolání kvalifikační a hodnotící standardy, na podkladě kterých vznikly i nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Doposud byl pracovně zařazen podkovář pouze okrajově do černého řemesla zemědělských a uměleckých kovářů. V nové zemědělské soustavě našlo povolání podkovář svoji kategorii a bylo ustanoveno jako samostatné povolání. V současné době je možné získat vzdělání podkováře několika  způsoby.

První možností je učební obor podkovář, což je vzdělávání mladých lidí. Rámcově vzdělávací program, který vznikl pro podkováře na základě vytvoření kvalifikačních a hodnotících standardů dosud nebyl uveden učňovským školstvím do provozu. Tento program teprve začíná být funkční, protože uvedené standardy pro výuku podkovářů jsou obsáhlé a zakončeny náročnou zkouškou. Učňovské školství pro podkováře tedy čeká náročná přestavba, aby vyhovělo požadavkům na moderního podkováře 21. století.

Druhým způsobem je systém celoživotního vzdělávání, systém, kterým se zabývá právě PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.. Uchazeč s dostatečným zájmem a praktickou zručností může individuálně nebo v podkovářských kursech nastudovat teorii podkovářského povolání, získat praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře a přihlásit se k jednotlivým profesním  zkouškám u autorizované osoby pro povolání podkovář.

Jak se přihlásit k výuce nebo zkouškám z profesních kvalifikací ?
  1. Přihlášení nových uchazečů do podkovářských kursů je možné pouze jednou ročně a to vždy v lednu daného roku.  Délka kursu je 24 měsíců.  Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie, praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit provozní praxí se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a dohody.

  2. Přihlášení uchazečů ke zkouškám s přípravnými generálkami je možné po dohodě přímo s jednatelem PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. panem Ing. Jindřichem Vinčálkem, který je zároveň Autorizovanou osobou. Tato příprava a zkoušky je vypisována jednou ročně, zpravidla v měsíci červnu daného roku.

  3. Přihlášení uchazečů přímo ke zkouškám je možné na základě vyplnění písemné přihlášky k Autorizované osobě.